понеделник, 6 юли 2020

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ СПЕЧЕЛИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

06.01.06 | Новини

Европейският институт, съвместно с Фондация Романи Бахт и Фондация Център за модернизиране на политики спечели изпълнението на обществена поръчка „Разработване на методология за оценка и текущ мониторинг по изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Плана за действие към нея 2003 - 2004 г., както и разработване на Плана за действие до 2007 г.”, възложена от Дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерски съвет на Република България.

В рамките на два месеца ще се направи оценка на изпълнението на Рамковата програма (в т. ч. Плана за действие 2003-2004 г.), разработи Плана за действие до 2007 г., както и създаде информационна система за текущ мониторинг на държавната политика за равноправна интеграция на ромите. Резултатите от направените анализи и проучвания ще бъдат резюмирани и представени на вниманието на заинтересованите страни по време на обществени обсъждания в 5 областни центъра.

Повече за общите характеристики на проекта, предлаганата методология, постигнатите междинни резултати, както и работния график на планираните дейности можете да прочете в нашия Предварителен доклад.