вторник, 29 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Старши експерт – миграция и интеграция 1

Квалификация и умения:

Висше юридическо образование. Задълбочени познания, свързани с въпроси от областите миграция, убежище, принудително и доброволно връщане, граничен контрол, визова политика, Шенген.

Общ професионален опит – 5-8 години професионален юридически опит в държавна институция и/или международна организация; добри познания и практика в политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Специфичен професионален опит

Опит в предоставянето на стратегически и технически консултации в областта на миграционната политика и законодателство; Преподавателски и дискусионни умения; умения за водене на дебат; познания в работата с малцинствени уязвими групи.
Предишен опит като консултант, за предпочитане в проекти, финансирани от ЕС, ще се счита за предимство.

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Разработва и представя за съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание за 4 кратки информационни клипa (на бълг. език), включващо например: лични истории на успешна интеграция на лица, търсещи или получили международна закрила; намаляване на агресията и обществените предразсъдъци, намаляване на езика на омразата; информация за историята и културата на България и др.
2. Участва като събеседник в 5 дискусионни телевизионни предавания в местни и национални телевизии (примерни теми: Популяризиране образа на чужденците в България и повишаване информираността в двете посоки – бежанец-българин и българин-бежанец; Възможности за усъвършенстване на нормативната уредба; Работа с деца в смесена/интеркултурна среда и интеграция в образователната система; Мерки за насърчаване на заетостта на ЛПМЗ; Последиците от възможна радикализация, отражението й върху процесите на интеграция).
3. Участва като лектор в 4 регионални кръгли маси в градовете Хасково, Харманли, Стара Загора, София (примерни теми: Активно включване на ЛПМЗ и ЛТМЗ в политическия, социалния, културния и спортния живот на приемащата страна; Засилване капацитета на местните органи по отношение на практиките за приемане и интеграция на ЛПМЗ и ЛТМЗ; Междукултурно опознаване и подкрепа за училищен персонал относно насърчаване на приобщаващото образование и посрещане на специфичните потребности на учениците-мигранти и на интеграцията на бежанци; Подобряване на дейностите сред уязвими млади хора, незаети с работа, учене или обучение, вкл. тези с мигрантски произход).
4. Участва с изказване в национална конференция, посветена на прилагането на новата „Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила”.
5. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Представя отчет за резултатите и заключенията от дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Изготвя заключителен доклад;
8. Представя попълнен и подписан работен график по образец за отработените по проекта дни (time sheet).

Работни дни – 40
Максимално възнаграждение в лева до: 7 600 лв.