вторник, 29 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Старши експерт – миграция и интеграция 2

Квалификация и умения:

Висше юридическо образование. Задълбочени познания, свързани с въпроси от областите миграция, убежище, принудително и доброволно връщане, граничен контрол, визова политика, Шенген.

Общ професионален опит – 5-8 години професионален юридически опит в държавна институция и / или международна организация; добри познания и практика в политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Специфичен професионален опит

Опит в предоставянето на стратегически и технически консултации в областта на миграционната политика и законодателство; Преподавателски и дискусионни умения; умения за водене на дебат; познания в работата с малцинствени уязвими групи.
Предишен опит като консултант, за предпочитане в проекти, финансирани от ЕС, ще се счита за предимство.

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Разработва и представя за съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържание за информационни материали (на бълг. език):
- информационна брошура (съдържание, включващо например: лични истории на успешна интеграция на лица, търсещи или получили международна закрила; намаляване на агресията и обществените предразсъдъци, намаляване на езика на омразата; информация за историята и културата на България, ститистика и др.);
- наръчник с добри практики от проекта (обобщаващ опита от проекта, включващ описание на използваната методология, ефект върху целевите групи, кратки статии-интервюта с участниците в проекта, препоръки за прилагане на действащи механизми за интеграция и др.)
2. Участва като лектор в 4 регионални кръгли маси в градовете Хасково, Харманли, Стара Загора, София (примерни теми: Активно включване на ЛПМЗ и ЛТМЗ в политическия, социалния, културния и спортния живот на приемащата страна; Засилване капацитета на местните органи по отношение на практиките за приемане и интеграция на ЛПМЗ и ЛТМЗ; Междукултурно опознаване и подкрепа за училищен персонал относно насърчаване на приобщаващото образование и посрещане на специфичните потребности на учениците-мигранти и на интеграцията на бежанци; Подобряване на дейностите сред уязвими млади хора, незаети с работа, учене или обучение, вкл. тези с мигрантски произход).
3. Участва с изказване в национална конференция, посветена на прилагането на новата „Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила”.
4. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Представя отчет за резултатите и заключенията от дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Изготвя заключителен доклад;
7. Представя попълнен и подписан работен график по образец за отработените по проекта дни (time sheet).

Работни дни – 40
Максимално възнаграждение в лева до: 7 600 лв.