вторник, 29 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Експерт – организатор концерти

Квалификация и умения

Завършена магистърска степен в сферата на културата и аудиовизията; Доказани умения в областта на аудиовизуалната индустрия и съвременното визуално изкуство; Отлични организационни умения и компетенции; Отлични административни умения; Умения за ръководене на екипи в сферата на културата и аудиовизията; Отлични комуникационни умения в резултат от дългогодишен опит в сферата на изкуствата, Участия в международни събития и форуми.

Общ професионален опит

Минимум 5 години професионален опит в сферата на културата и аудиовизията.

Специфичен професионален опит

Опит в организирането на културни и/или развлекателни събития (най-малко 3 събития); Опит в работата с неправителствени организации (най-малко 2 години); Опит по европейски проекти; Широк кръг от контакти в различни сфери на културата.


Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Организира, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, концерт на открито в гр. Харманли (за около 300 участника: лица, търсещи или получили международна закрила, техни близки роднини и местната общност; продължителност на събитието: 1,5-2 часа, в светлата част на деня и/или в неработен ден):
- Осигурява водещ за събитието и изпълнители (български музикални изпълнители, фолклорни формации за български народни танци, изпълнители на традиционни танци от страни на произход на мигрантите и др.);
- Наема екип/техника за техническото обезпечаване на събитието (средствата са осигурени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);
- Координира цялостното гладко протичане на мероприятието;
- Осъществява, при необходимост, връзки с медии за популяризиране на събитието и последващото му отразяване;
- Поема всичките си пътни, дневни и разходи за настаняване, свързани с провеждането на мероприятието;
2. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Представя отчет за резултатите и заключенията от дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Изготвя заключителен доклад;
5. Представя попълнен и подписан работен график по образец за отработените по проекта дни (time sheet).

Работни дни – 25
Максимално възнаграждение в лева до: 4 000 лв.