вторник, 29 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Експерт - информация и публичност и Фейсбук страница

Квалификация и умения

Завършена бакалавърска степен; Отлични организационни и комуникационни умения и компетенции; Отлични дигитални и компютърни умения, вкл. и умения за работа със социални медии.

Общ професионален опит

Минимум 10 години професионален опит в сферата на информационни технологии.

Специфичен професионален опит

Опит в поддържането на интернет страници и на страници в социалните медии; Опит в работата с неправителствени организации (най-малко 5 години); Опит по европейски проекти (най-малко 5 години).

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Поддържа, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, активно сътрудничество с националните, регионални и местни медии:
- Изготвя и разпространява покани и прессъобщения за предстоящи събития и други публични мероприятия по проекта;
- Осъществява и поддържа контакт с избрани телевизии за провеждането на 5 дискусионни телевизионни предавания по проекта;
- Координира с медиите потенциални интервюта на експертите по проекта;
- Поддържа архив с всички медийни отразявания, свързани с проектните дейности;
2. Отговоря за спазването на изискванията за визуализация на всички продукти, изработени по проекта;
3. Отговаря, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за разпространението на информационните и аудиовизуални материали, изработени по проекта;
4. Изготвя и предоставя за публикуване на интернет страниците, поддържани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информация за предстоящи или вече проведени събития по проекта, както и новини, свързани с темата и дейностите на проекта;
5. Създава и поддържа специална Фейсбук страница на проекта;
6. Консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряването на видимост и публичност при провеждането на всички предвидени събития по проекта;
7. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. Представя отчет за резултатите и заключенията от дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. Изготвя заключителен доклад;
10. Представя попълнен и подписан работен график по образец за отработените по проекта дни (time sheet).

Работни дни – 30
Максимално възнаграждение в лева до: 2 550 лв.