вторник, 29 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Експерт - правни услуги

Квалификация и умения

Опит в подготовка и реализиране на тръжни процедури, оферти и договори по Закона за обществените поръчки и Постановление № 118 / 20.05.2014 на Министерски съвет.

Общ професионален опит

Юридическо образование, Магистър по право.

Специфичен професионален опит

Поне 5 години опит в подготовка на оферти по обществени поръчки и/или процедури за прилагане на ПМС 118 (ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ, ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"); Консултации по изпълнение на договори; Проследяване и отчитане на дейността по договори.

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Подготвя пълната документация за процедурите за прилагане на ПМС 118 (съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);
2. Подготвя сключването на договорите;
3. Проследява изпълнението на сключените договори;
4. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Представя отчет за резултатите и заключенията от дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Изготвя заключителен доклад;
7. Представя попълнен и подписан работен график по образец за отработените по проекта дни (time sheet).

Работни дни – 20
Максимално възнаграждение в лева до: 2 000 лв.