вторник, 26 май 2020

Обява за набиране на експерти

24.01.20 | Новини

Позиция 1.: Експерт обучител

Квалификация и умения

Юридическо образование и познания свързани с въпроси от областите миграция, убежище, принудително връщане

Общ професионален опит

Минимум 10 години опит в политиката за миграция, граничен контрол, визова политика, Шенген.

Специфичен професионален опит

Познания в законодателството на ЕС за връщането) и националното законодателство в РБ в сферата на връщането. , познания в интегрирано управление на връщането  (IRMA). Познания в законодателство на ЕС за работа с данни в Шенгенската информационна система (ШИС)

Основни дейности:
1. Участва като обучител  в пет еднодневни обучителни семинари (по 30 участника всеки) за служители на компетентните институции в областта на връщането (предимно служителите на ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ на МВР и Дирекция "Миграция" в ДАНС). Семинарите ще се проведат в градовете Свиленград, Бургас, Хасково и София. По време на обученията (2 лекции по 90 мин.), използва и методът на беседата и груповите дискусии, за генериране и обобщаване на конкретни идеи, мнения и препоръки от страна на участниците.
2. Разработва комплект от обучителни материали свързани със законодателството на ЕС за връщането) и националното законодателство в РБ в сферата на връщането, интегрирано управление на връщането (IRMA) законодателство на ЕС за работа с данни в Шенгенската информационна система (ШИС), съдържащи мултимедийни презентации, казуси от практиката и други примери (минимум 30 стр.), които предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 дни преди дата на първото обучение за съгласуване и за привеждане във вид съгласно изискванията за визуализация на програмата.
3. Участва в разработването на сборник, като адаптира своите обучителни материали, за служители, необхванати с обучителните семинари. Сборникът ще бъде издаден и разпространен сред целевите групи.
4. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Изготвя и представя отчет за дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Максимално възнаграждение в лева 8 000 лв.