Европейски институт

Oбявa за процедура за избор на изпълнител

11.03.20 | Новини

Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Предметът на процедурата включва: Логистична подкрепа (осигуряване на зала, техника, техника за превод, кетъринг и настаняване), състояща се в организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици.

Прогнозна стойност: 80 492,18 (осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки) с ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е: най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите e: 18 март 2020 г., 17.30 ч.


Пълен текст на публичната обява може да изтеглите оттук.
Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук