събота, 26 септември 2020

ВЪПРОСНИК за социологическо изследване по проект Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса

1. В рамките на какъв период от време, най-често успявате да планирате дейността си?

2. От какво зависи възможността да планирате бизнес-инициативите си?

3. Кои промени във външната среда на Вашия бизнес се отразяват в най-голяма степен на собствените Ви бизнес-планове?

4. Каква е постоянната численост на персонала във Вашето предприятие?

5. Какъв е статутът на Вашето предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия?

6. В каква степен Вашият бизнес предполага необходимост от кадри със завършено специализирано висше образование?

7. Кои са най-важните качества, на които държите при подбора на персонала си?

8. Поддържате ли регулярни контакти с университети и висши учебни заведения, подготвящи кадри във Вашата професионална област?

9. Как, според Вас, би трябвало да бъде организирано едно ефективно сътрудничество между предприятие като Вашето и университет или висше учебно заведение?

10. Бихте ли инвестирали в създаването на подобен модел на сътрудничество с университет или висше учебно заведение?

11. Смятате ли, че професионалната подготовка на студентите, завършващи висше образование във Вашия бранш е на достатъчно високо ниво?

12. Как би могъл да бъде преодолян проблема с недостатъчната практическа подготовка на студентите, завършващи висше образование във Вашата сфера?

13. В каква сфера се развива Вашето предприятие?

14. Как бихте определили пазара, на който работите?

15. Имате ли постоянни бизнес-партньори от чужбина или чуждестранни инвеститори, които са инвестирали във Вашия бизнес?

16. През последната година, въвеждали ли сте нова технология на работа, нов стандарт или иновационен продукт в дейността на Вашето предприятие?

17. По какъв начин беше реализирана тази иновация?

18. Смятате ли, че в българските университети съществува необходимия капацитет за разработване и внедряване на нови технологии и продукти за Вашия бизнес?

19. Бихте ли инвестирали, самостоятелно или в бизнес-партньорство с други субекти, в разработването на иновативни продукти в български университет?

20. Смятате ли, че университетът може да създаде условия за изграждането на ефективни бизнес-инициативи, в които да се ангажират студенти и млади изследователи?

21. Бихте ли инвестирали в допълнителната подготовка на Ваши кадри, осигурена от български университет?

22. Очаквате ли новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” да създаде по-добри условия за сътрудничество между бизнеса и университетите?

23. От кой град в България попълвате анкетата?

:
CAPTCHA