събота, 26 септември 2020

Работа в мрежа

Европейският институт е член на:

Baner_ESF_200.pngЕГФ (Европейски граждански форум) представлява транс-национална мрежа от 100 асоциации и неправителствени организации от 28 страни в Европа, чиято цел е посредством общи действия да насърчава социалната  активност и ангажираност на гражданите на Стария континент, да оформя активно европейско гражданско съзнание и да подпомага процеса на структуриране на неправителствения сектор в Европа на всички възможни нива.

Целите на Европейския граждански форум се основават на четири основни приоритетни области:

 • Стремеж да изведе на преден план един истински европейски граждански диалог чрез обмен и предложения за упражняването на граждански права, както и на връзката между гражданите и европейските институции;
 • Насърчаване на срещи и програми за обмен между асоциации и НПО в държавите от Европа, по време на инициативи и събития, организирани от членове;
 • Провеждане на информационни и разяснителни кампании за европейските граждани, но също така и застъпнически кампании (чрез събиране на подписи, например), за да повлияе на публичните политики на Европейския съюз;
 • Периодично организиране на форум на европейските лидери на неправителствени организации в друга европейска държава с  цел дефиниране и усъвършенстване на гражданския и демократичен модел в Европа.
   

Baner_Pasos_200.pngPASOS (Асоциацията за политика на Отворено общество) e инициатива за укрепване на независими неправителствени изследователски организации и групи, чиято цел е да гарантира, че уроците на прехода са усвоени и приложени.  Асоцияцията съществува от декември 2003 г. и представлява средство за повишаване на ефективността на регионалния обмен на информация и съвместените проекти.

PASOS подкрепя развитието и укрепва обхвата и въздействието на своите 56 членове.  Мрежата надгражда работата, извършвана от Инициатива за реформа на местното самоуправление и обществените услуги на Институт "Отворено общество" (OSI) от 1999 г. насам за модернизниране на институционалния капацитет на  т. нар. Свързани мрежови центрове (RCN).

PASOS има за цел да насърчава и защитава демокрацията, човешките права и ценностите на отвореното общество, (включително върховенството на закона, доброто управление и икономическото и социалното развитие), чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, които поотделно и съвместно насърчават участието на обществеността в решаването на въпроси от обществено значение на ниво Европейски съюз,  други европейски и световни структури, и в останалата част на Европа и Централна Азия.
 

Baner_EPIN_200.pngEPIN (Мрежа на Европейските политически институти) е мрежа от европейски неправителствени изследователски организации и политически институти с членове в повечето Държави-членки и страните-кандидатки за Европейския съюз. Тя е създадена през 2002 г. по време на Конвента за бъдещето на Европа.

В момента EPIN има 35 членове от 26 страни, в рамките на ЕС и извън него. Работата на мрежата се основава на сътрудничеството на около 15 от най-активнитв институти.

EPIN организира поне по три събития годишно в Брюксел, както и специални ad hoc конференции и други дейности. EPIN се фокусира върху институционалната реформа на Европейския съюз, но също така следва подготовката за изборите за Европейски парламент, комуникационната политика на ЕС, както и политическа динамика след разширяването, както и външната политика на ЕС и правосъдието и вътрешните работи.
 

logo.jpgФорум "Гражданско участие" е независима платформа за общи действия на своите членове – български неправителствени организации с цел засилване на прякото участие на гражданското общество в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво и подобряване на взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти.

Нашата визия:

 • Обединяване на усилията и ресурсите на гражданското общество за целенасочено и информирано участие на гражданите във властовите решения.

Нашите очаквания:

 • Повишаване на гражданската култура и мотивация за участие в политическите и социалните процеси;
 • Развитие на управленската култура и мотивация за прозрачност и включване на гражданите в процеса на вземане на решения;
 • Реално участие на гражданското общество в подготовката и планрането на следващия национален програмен период 2013-2020;
 • Утвърждаване на ефективното взаимодействие между граждани и управляващи;
 • Изграждане на ефикасни механизми за граждански контрол.

Нашите дейности:

 • Проучване и анализ на необходимостта и възможностите за активно гражданско участие във вземането на управленските решения;
 • Проучване и прилагане на работещи практики и механизми за участие и граждански контрол;
 • Провеждане на информацонни и застъпнически кампании;

Съвместна дейност с представителите на публичната администрация за утвърждаване на диалога с гражданското общество като норма за разработване и приемане на политически решения.