вторник, 29 септември 2020

Нуждите на българския бизнес от висококвалифицирана работна ръка и възможностите и политиките за привличане на граждани на България и трети страни

Основната цел на проекта е да подкрепи разработването и прилагането на политики за приличане на висококвалифицирани граждани на трети страни като:

• Докаже необходимостта от прилагането на тези политики
• Проучат нуждите на работодателите в България от висококвалифицирана работна ръка година след въвеждането на Директивата за европейската „Синя карта”
• Подобри процеса за събиране на данни за нуждите на работодателите от висококвалифицирани работници от трети страни
Проектът извърши преглед и анализ на политиките за привличане на висококвалифицирани работници от трети страни в някои страни членки на ЕС.

Проведени са 4 фокусирани дискусии-работни срещи в градовете Варна, Русе, Бургас и Стара Загора с цел да се определи най-рационалната схема за взаимодействие на работодателите с местните власти и институции (МВР, ДРСЗ, ДБТ и ВУЗ), при уточняване на нуждите от висококвалифицирани специалисти от трети страни. Пилотно проучване на необходимостта от изграждане на информационна система за събиране на данни за висококвалифицирани работници от трети страни и се разработи пакет от изводи и препоръки за прилагане на политики и привличане на висококвалифицирани работници от трети страни.

Проектът предоставя задълбочена информация за разбирането на необходимостта от успешното интегриране на висококвалифицирани граждани от трети държави, както в повечето държави-членки на ЕС, така и конкретно в България една година на след въвеждането на Директивата за европейската синя карта. Резултатите съдействат за подготовка при наемане и включване в пазарните ниши на високо квалифицирани работници от страна на българските работодатели на базата на обмен на добри практики с други държави–членки на ЕС. Извърши се проучване и анализ на пазара на труда и политиката на работодателите спрямо висококвалифицираните имигранти на територията на ЕС, както и ползите, с които те допринасят за повишаването на конкурентноспособността и разширяване на културното разнообразие в региони, привличащи тези имигранти.

На проведените 4 фокусирани дискусии присъстваха някой от най-големите работодатели в България и им се представи систематизирана базова информация за европейската „Синя карта” и условията за влизане и пребиваване на висококвалифицирани граждани на трети държави в ЕС. След това под формата на интерактивно обсъждане на възможности за:

- Определяне на най-рационалната схема за взаимодействие на работодателите с публични институции (МВР, ДРСЗ, ДБТ и ВУЗ, при уточняване на нуждите от висококвалифицирани специалисти от трети страни;
- Пилотно проучване на необходимостта от изграждане на информационна система за събиране на данни за висококвалифицирани работници от трети страни.

Определянето на схемата на взаимодействие между институции и работодатели дава възможност за създаване на инструмент за подобрено събиране на данни и оценката им, както и за провеждането на целенасочена и прагматична политика по отношение на привличането и задържането на висококвалифицирани граждани от трети страни.

Проектът завърши с организирането на кръгла маса в София за обсъждане и представяне на направените анализи.