вторник, 29 септември 2020

Да се научим да включваме ромите

06.05.07 | Новини

Европейският институт, съвместно с партньорите си от ромската организация „Разнообразни и равни", изпълнява проект „Да се научим да включваме ромите", финансиран от френското министерство на външните работи по програма „Роми и пътуващи".

Програмата има за цел да подкрепя местни инициативи за развитие чрез неформално обучение за включване на Ромите. Тя е насочена към България, Румъния, Словакия и Франция.

Българският проект на Европейския институт е насочен към неформално обучение на ромската общност в Софийска община за реализиране на жилищната стратегия на общината за ромите. Неформалното обучение е форма на придобиване на знания и практически умения в непосредствената си среда и сред по-широкото си социално обкръжение.

В този смисъл, Eвропейският институт, сдружението „Разнообразни и равни", със съдействието на Софийска община, ще подпомагат представители на ромски неправителствени организации, жители на 4 ромски квартала в София в придобиването на умения за водене на застъпнически кампании.

„ Да се научим да включваме ромите" е проект, който ще търси баланса в обясняването и прилагането на политиката за включване на ромите.