вторник, 29 септември 2020

Обществен договор за свободни, честни и демократични избори в България

29.03.13 | Новини

Обществен договор

Ние, подписалите този обществен договор граждани, представители на неправителствени организации и на академичната общност, от една страна, и представителите на политическите партии в Република България, от друга страна,

като изразяваме своята убеденост, че в настоящата криза основната гражданска и политическа задача на институциите, партиите, неправителствените организации и медиите е да положат максимални усилия, за да съдействат за провеждането на честни, свободни и демократични избори,

като оценяваме, че институциите и политическите партии следва да служат на обществото и на обществения интерес, като само по този начин могат да съдействат за функционирането на истинска демокрация в страната,

като изразяваме своята убеденост, че е необходимо широко гражданско участие, което да формира легитимни демократични институции, работещи в полза на българските граждани,

като осъзнаваме, че международно утвърдените стандарти за провеждане на избори следва да бъдат неотменно следвани и да бъдат използвани като инструмент за повишаване на ефективността и прозрачността на институциите, които подготвят изборния процес,

се обединихме около необходимостта от предприемане на следните конкретни действия:

І. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ АНГАЖИРАТ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЧЕСТНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ ЗА 42-ВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ:

 1. При номинирането на членове на избирателните комисии да се ръководят от тяхната професионална подготовка, морални качества, опит в изборния процес и личен авторитет.
 2. Да проведат допълнително обучение на своите представители в избирателните комисии, което се основава на обучението на Централната избирателна комисия и задълбочава техните знания относно правилата за провеждане на избори.
 3. Да осъществят информационни кампании срещу купуването на гласове и контролирания вот, като разясняват негативните ефекти от тези нарушения върху правата на избирателите, функционирането на институциите и като цяло – върху демократичния процес в страната.
 4. Да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публикуването й на интернет страницата си поне 3 дни преди провеждането на изборите.
 5. В съответствие с духа на закона да предоставят своевременно актуална информация на Сметната палата относно получените дарения, в хода на предизборната кампания.
 6. Да оказват активно съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането на предизборната кампания и в изборния ден.

ІІ. ОБЕДИНЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ СЕ АНГАЖИРАТ:

 1. Да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти и да информират българските и европейските граждани и институции за резултатите от проведеното наблюдение.
 2. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия договор.
 3. Да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания вот и купуването на избирателни гласове.
 4. Да алармират българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби с избирателния процес.
 5. Въз основа на резултатите и анализа от проведеното наблюдение да организират застъпническа кампания в полза на бъдещи законодателни, организационни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на следващите избори за членове на Европейския парламент, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

София
4 април 2013 година