събота, 26 септември 2020

Обява за набиране на експерти

13.12.17 | Новини

Покана

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер 812108-84/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0002, проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

Продължителност на изпълнение на проекта: 11.10.2017 г. - 11.10.2019 г.

Документите в  Приложение 1 следва да бъдат представени в срок до 22.12.2017г., по електронна поща на адрес: office@europe.bg.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.