неделя, 9 август 2020

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 3/ 02.10.2018

02.10.18 | Новини

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 3/02.10.2018

Наименование: Избор на експерти по позиции: Позиция 3: Чуждестранен експерт за оценката на въздействието на интеграционни механизми за лица, търсещи /получили убежище или международна закрила; Позиция 6: Експерт - информация и публичност, в изпълнение на договор за БФП № 812108-85/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0009, проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество”, Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

Бележка: Публичната обява се отнася за невъзложените позиции при предходното обявяване. Поради премахването на позициите, по които вече има избрани кандидати, позициите по настоящата обявя не следват последователна номерация.


pdf.gifПублична обява (305.92 KB)

rar.gifПакет докуметни (362.39 KB)