събота, 30 май 2020

Обява за набиране на експерти

24.01.20 | Новини

Позиция 3.: Експерт обучител

Квалификация и умения

Юридическо образование и познания свързани с въпроси от областите миграция и убежище

Общ професионален опит

Минимум 5 години съдебна практика и/или процесуално представителство в сферата на издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове.

Специфичен професионален опит

Познания в европейското законодателство в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани и познания на съдебната практика на Съда на ЕС в Люксембург и/или Съда за правата на човека в Страсбург.

Основни дейности:
1. Участва като обучител  в пет еднодневни обучителни семинари (по 30 участника всеки) за служители на компетентните институции в областта на връщането (предимно служителите на ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ на МВР и Дирекция "Миграция" в ДАНС). Семинарите ще се проведат в градовете Свиленград, Бургас, Хасково и София. По време на обученията (2 лекции по 90 мин.), използва и методът на беседата и груповите дискусии, за генериране и обобщаване на конкретни идеи, мнения и препоръки от страна на участниците.
2. Разработва комплект от обучителни материали свързани със законодателство в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани и примери на съдебната практика на Съда на ЕС в Люксембург и/или Съда за правата на човека в Страсбург в сферата на издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове. съдържащи мултимедийни презентации, казуси от практиката и други примери (минимум 30 стр.), които предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 дни преди дата на първото обучение за съгласуване и за привеждане във вид съгласно изискванията за визуализация на програмата.
3. Участва в разработването на сборник, като адаптира своите обучителни материали, за служители, необхванати с обучителните семинари. Сборникът ще бъде издаден и разпространен сред целевите групи.
4. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Изготвя и представя отчет за дейността си на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Максимално възнаграждение в лева 8 000 лв.