Европейски институт

Mисия на Европейския институт

Фондация ”Европейски институт” е независима гражданска организация, основана през април 1999 г. В първия етап на своето развитие Европейският институт подпомага процеса на подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики.

Европейският институт изпълнява своята мисия в четири основни направления:

  • аналитична дейност – извършване на анализи и оценки в различни области на политиката на Република България и на Европейския съюз, както и разработване на препоръки за подобряване ефективността на политиките;
  • техническа помощ – осигуряване на консултантски услуги за различни правителствени и неправителствени организации в конкретни области, свързани с членството на България в Европейския съюз, включително планирането на местното икономическо развитие, както и за такива организации в страни, имащи перспектива за членство или попадащи в някоя сфера на европейската политика;
  • информиране на обществеността – изпълнение на проекти и информационни кампании, които допринасят както за насърчаването на обществения дебат по въпросите на Европейския съюз, така и за информирането на обществеността за правата и задълженията на членството в ЕС;
  • обучение и обмяна на опит – повишаване на компетенциите на различни институции и професионални групи по въпросите на европейската интеграция, финансови инструменти и структурните фондове на ЕС, както и предаване на опит на други страни-кандидатки и асоциираните страни в тези области.Специално внимание в програмите за обучение по европейски политики, практики и инструменти.
Европейският институт поддържа четири интернет-базирани информационни системи:

http://vcc.gateway.bg – информационна система за online обучение и подготовка на планове за развитие, насочена към изграждане на капацитет за планиране на икономическото развитие на местно ниво във връзка с подготовката за използване възможностите на структурните фондове на Европейския съюз за плановия период 2007-2013 г.;

http://www.europe.bg – портал, посветен на членството на Република България в Европейския съюз;

http://www.western-balkans.info – портал, посветен на процеса на подготовка за членство в Европейския съюз на страните от Западните Балкани, финансиран от Европейската комисия;

http://www.europeaninstitute.bg – интернет страницата на института, съдържаща информация за неговата дейност, структура и управление.