Европейски институт

Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса

09.04.15 | Новини

За проекта

Европейският институт е подизпълнител в изпълнението на Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” №BG051PO001-3.3.06.-0060 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

Обща цел на проекта

Усъвършенстване на изследователски умения с цел повишаване ефективността на комуникацията с потребителите на научни изследвания; повишаване на квалификацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда; повишаване на квалификацията и подготовката за активно участие в публични комуникации; повишаване на квалификацията и мотивацията за научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието; вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Специфична цели

Изработване и въвеждане на иновативна образователна програма, основана на интердисциплинност, свързана с иновативни подходи на визуалната антропология и публичните комуникации за подпомагане на устойчиво професионално развитие на участниците в проекта в контекста на развитие на човешкия капитал и съобразена с европейските и националните стандарти за подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени;

Подпомагане на участниците за успешно завършване на дисертации, научни трудове и подкрепа за изработване на научни текстове и тяхното публикуване в научни издания; подпомагане процеса на развитие на учения и неговия творчески потенциал с насочване към интердисциплинарни сфери на представяне на научните изследвания и връзките с практиката и деловите среди;

Придобиване на нови знания и умения за работа със съвременни технически средства и тяхното иновативно използване за подобряване на комуникацията между образованието, професионалното обучение и бизнеса за развитие на икономика, базирана на знанието и повишаване конкурентноспособността на участниците на пазара на труда;

Подкрепа на академична мобилност на участниците и осигуряване на достъп до съвременни бази данни, водещи научни издания, международни форуми, както и международни събития, които представят връзките между образование, наука и бизнес.

Създаване на условия за пряк обмен на информация между създателите и потребителите на изследвания и на заинтересованите страни и подкрепа на мобилността на изследователите и учените в интердисциплинарни сектори от общ интерес за образование, изследване и бизнес;

Осигуряване на достъп до качествено образование и вписване в тенденцията за учене през целия живот на докторанти, постдокторанти и млади учени в контекста на европейските изисквания и националните приоритети за нарастване ролята на учения чрез разработване на иновативни дейности.

Популяризиране на възможностите и перспективите за създаване на връзки между образование и бизнес за изграждане на икономика, основана на знанието.

Изграждане на Център по визуална антропология – иновативна структура, с интердисциплинарна насоченост, който гарантира последващо развитие на проекта на базата на образователна и изследователска дейности и създаване на визуален архив на съвременността. Центърът продължава дейностите, заложени в проекта и насочени към млади учени, докторанти и постдокторанти, както и за привличане на млади хора към изследователски и научни проекти, които да обвързват образование, професионално обучение и бизнеса чрез инвестиране в човешкия капитал.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.