Информация за процедурата за предоставяне на временна закрила в Република България

Кой има право да се ползва от временна закрила в Република България?

Временна закрила се въвежда за срок от 1 година, считано от 24 февруари 2022 г. и може да бъде удължена при необходимост. Право на временна закрила имат лица, разселени от Украйна на или след 24 февруари 2022 г., вследствие на военното нашествие на руските въоръжени сили, започнало на тази дата. Категориите лица, които имат право на временна закрила са:

Украински граждани, пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г.
Лица без гражданство или граждани на трети страни, различни от Украйна, на които е била предоставена международна закрила или друга равностойна закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г.
Членове на семейството на горепосочените категории лица.
Лица без гражданство или граждани на трети страни, различни от Украйна, които могат да докажат, че са пребивавали легално в Украйна преди 24 февруари 2022 г. въз основа на валидно разрешително за постоянно пребиваване, издадено в съответствие с украинското право, и не могат да се завърнат трайно в своята държава или регион по произход при безопасни условия.
В случай, че Вие не попадате в горепосочените категории лица за Вас ще се прилага общия режим за пребиваване на чужди граждани по Закона за чужденците в Република България. По време на престоя Ви в страната имате право да поискате международна закрила в Република България. Повече информация можете да откриете тук.

Не могат да се ползват от временна закрила лица, които са:

 • извършили деяние, което представлява военно престъпление или престъпление против мира и човечеството.
 • са извършили тежко престъпление от неполитически характер извън територията на Република България.
 • за които има сериозни основания да се предполага, че извършва, подбужда, подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите и, относно мерките за борба с международния тероризъм.
 • представляват заплаха за националната сигурност или за обществото.

Какви права имат лицата, ползващи се от временна закрила в Република България?

 • Да останат на територията на Република България за времетраенето на предоставената временна закрила.
 • Да работят легално в Република България.
 • На професионално обучение.
 • На достъп до образователната система за лица под 18-годишна възраст.
 • На подходящо настаняване.
 • На социално подпомагане.
 • На безплатна медицинска помощ при спешни състояния.
 • На безплатно медицинско обслужване за лица под 18-годишна възраст или други уязвими лица.
 • Да се завръщат свободно в държавата си по произход.
 • Да поискат да се съберат с членове на своето семейство или други свои близки и роднини. Членовете на семейството имат всички права, предоставени на чужденците, ползващи се от временна закрила. Събиране на семейството може да се осъществи на територията и на друга държава-членка на ЕС.

Членове на семейството са:

 • Съпруг или съпруга.
 • Неженени ненавършили 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия брачен партньор, без оглед на това дали те са родени или не в брак или са осиновени.
 • С други близки роднини, живели заедно като част от домакинството по време на събитията и които са били зависими от чужденеца в държавата по произход.

До кога действа предоставената временна закрила?

Временната закрила се прекратява с изтичането на срока, за който е постановено или с изрично решение на Съвета на Европейския съюз.

Как мога да бъда регистриран като лице, ползващо се от временна закрила в Република България?

За да бъдете регистриран като лице, ползващо се от временна закрила в Република България е необходимо да се явите лично и да поискате временна закрила в най-близката Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР), Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР) – за гр. София или в един от следните Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ):

Регистрационно-приемателен център гр. София
Адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Регистрационно-приемателен център с. Баня
Адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17

Регистрационно-приемателен център – Харманли
Адрес: гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23

Как протича производството по регистрация за временна закрила?

След като заявите желанието си за временна закрила, ще Ви бъде поискана информация за Вашата самоличност и семейните Ви връзки и ще бъдете фотографиран. В случай, че отговаряте на изискванията за предоставяне на временна закрила ще Ви бъде издадена регистрационна карта, която удостоверява, че имате правата на лице, ползващо се от временна закрила в Република България за срока на временната закрила. Носете регистрационната карта в себе си.

 

Допълнителна информация можете да получите на https://ukraine.gov.bg/,
на място в горепосочените РПЦ, на следния e-mail: sar@saref.government.bg или на телефони: +359 876 388 427 и +359 876 388 437.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Как живеят мигрантите в България?

На 20-ти юни, Световният ден на бежанците, българсака медия представи кратък филм за живота на мигрантите в България – как живеят, как се интегрират и какво им липсва. Какви са проблемите им, има ли все още ясно изразена ксенофобия и какви са алтернативите за развитие пред тях?

Skip to content