Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. (процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица“).
Основната цел на проекта е да бъде повишен капацитетът и подобрен механизмът на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията (с фокус върху работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица).
Планираните дейности по проекта включват:

• Препоръки за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица:
– разработване на аналитичен доклад с чуждестранни практики в областта на убежището и миграцията;
– изработване на профил на непридружени малолетни и непълнолетни лица (НМНЛ) в България;
– разработване на проектопредложение с препоръки за нормативен акт за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при управление на дейности с НМНЛ;
– провеждане на консултативни срещи със заинтересованите страни;

• Изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на убежището и миграцията:
– разработване на наръчник и обучителни материали с насоки в областта на убежището и миграцията, с фокус работата с НМНЛ;
– провеждане на 8 двудневни обучения за изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на убежището и миграцията, с фокус върху работата с НМНЛ;

• Разработване на уеб-базиран иновативен инструмент – пътна карта за действия при работата с НМНЛ.

Чрез предвидените дейности ще бъдат обхванати пряко около 200 представители на целевата група – служители на национални институции и недържавни организации, работещи в областта на убежището и миграцията, а чрез дейностите за разпространение и публичност и планираните мерки за мултиплициране и устойчивост, пряко и непряко ще бъдат достигнати допълнително голям брой заинтересовани.

Дата на стартиране: 20.01.2022г.

Продължителност на проекта: 24 месеца.

Още новини

Skip to content