Права на децата, пристигащи от Украйна

Всички деца от Украйна, пристигащи в ЕС, трябва да имат възможност да упражняват своите права без дискриминация, включително да получат необходимата психологическа подкрепа, здравни грижи и достъп до образование. Особено внимание трябва да се обърне на непридружените деца. Важно е те да бъдат регистрирани незабавно след пристигането си; те трябва да получат пълна и безопасна подкрепа, като се осигури максимално бързо присъствието на представител на службите за закрила на детето. Издирването на семействата трябва да бъде приоритет.

Всички деца (т.е. лица на възраст под 18 години), бягащи от войната в Украйна, имат право на закрила в ЕС. Те имат право:

  • самоличността им да бъде регистрирана при влизане в ЕС, а когато не пътуват с родители или други възрастни, които отговарят за тях, граничните служители ще регистрират и самоличността на познатите възрастни, които ги придружават в пътуването или ги чакат, както и декларираната държава от ЕС на местоназначение;
  • да получат достъп до грижи (включително жилищно настаняване) възможно най-бързо, здравни грижи (включително психологическа подкрепа) и образование;
  • да бъдат изслушани и да изразят мнението си относно всяко решение, което трябва да бъде взето по отношение на тях (когато възрастта и степента на зрялост позволяват това).

В случай на непридружени или разделени от семействата си деца те също така имат право във възможно най-кратък срок да им бъде назначен настойник, който ще изпълнява функциите на техен родител, докато могат да се съберат със своите родители или други членове на семейството. Настойникът може да е някой от познатите възрастни, с които детето е пътувало, ако според органите това е в негов интерес. Понякога настойникът може да е различен от възрастните, които ще се грижат за децата, например в приемни семейства, приемни центрове и др. Децата имат право да поискат да не бъдат отделени от познатите възрастни, които са в състояние да се грижат за тях.

Комисията:

  • подкрепя и финансира достъпа до психосоциална подкрепа и основни услуги;
  • подкрепя осигуряването на подходящи условия на приемане и грижи за сираци и деца с увреждания;
  • насърчава изпълнението на Европейската стратегия за правата на детето. Националните координатори на Европейската гаранция за децата ще играят важна роля на национално равнище и при обмена на добри практики на равнище ЕС;
  • работи с международни организации за събиране на семейства чрез програми за издирване на семейства
    подкрепя държавите от ЕС чрез обновената Шенгенска информационна система в борбата им срещу трафика и отвличането на деца;
  • подготвя стандартни оперативни процедури за прехвърляне на непридружени непълнолетни лица и други деца със специални нужди, за да им се осигури защита от рискове от малтретиране и трафик.

 Повече информация можете да намерите тук:

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content