Заключения на Европейския съвет относно COVID-19 и миграцията

І. COVID-19

 1. Европейският съвет приветства добрия напредък с ваксинирането и цялостното подобрение на епидемичната обстановка, като същевременно изтъква необходимостта от продължаване на усилията за ваксиниране и от бдителност и координация с оглед на развоя на събитията, по-специално появата и разпространението на варианти на вируса.
 2. Постигнатите споразумения относно Цифровия COVID сертификат на ЕС и относно преразглеждането на двете препоръки на Съвета относно пътуванията в рамките на ЕС и относно неналожителните пътувания до ЕС ще улеснят безопасното трансгранично пътуване. Държавите членки ще ги прилагат по начин, който гарантира пълното възстановяване на свободното движение веднага щом ситуацията във връзка с общественото здраве позволи това.
 3. Европейският съвет потвърждава отново ангажимента на ЕС за международна солидарност в отговор на пандемията. Текущата работа в подкрепа на засилване на производството на ваксини в световен мащаб и на всеобщия достъп до тях, по-специално чрез COVAX, следва бързо да се придвижи. Всички държави и дружества производители следва активно да допринасят за усилията за увеличаване на световните доставки на ваксини, суровини, лекарствени и терапевтични средства, свързани с COVID-19, и да координират действията си в случай на затруднения с доставките и разпространението.
 4. Европейският съвет приветства решението, прието от 74-тата Световна здравна асамблея, за свикване през ноември 2021 г. на извънредна сесия на Световната здравна асамблея относно рамкова конвенция за готовност и реагиране при пандемия. ЕС ще продължи да работи за сключването на международен договор за пандемиите.
 5. Европейският съвет обсъди първите поуки, които могат да бъдат извлечени от пандемията, въз основа на доклада на Комисията. Той приканва предстоящото председателство да продължи работата в рамките на Съвета за повишаване на колективната ни готовност, способност за реагиране и устойчивост при бъдещи кризи и за защита на функционирането на вътрешния пазар.

II. МИГРАЦИЯ

 1. Европейският съвет обсъди положението с миграцията по различните маршрути. Въпреки че мерките, предприети от ЕС и държавите членки, намалиха като цяло през последните години незаконните потоци, тенденциите по някои маршрути будят сериозно безпокойство и изискват непрекъсната бдителност и спешни действия.
 2. За да се предотвратят човешки жертви и да се намали натискът върху европейските граници, ще бъде засилено взаимноизгодното партньорство и сътрудничество с държавите на произход и транзитно преминаване като неразделна част от външната дейност на Европейския съюз. Подходът ще бъде прагматичен, гъвкав и съобразен с конкретните нужди, ще използва координирано, в рамките на „Екип Европа“, всички налични инструменти и стимули на ЕС и държавите членки и ще се осъществява в тясно сътрудничество с ВКБООН и МОМ. Той следва да е насочен към всички маршрути и да разглежда всеки маршрут в неговата цялост, като се води борба с първопричините, оказва се подкрепа на бежанците и разселените лица в региона, изгражда се капацитет за управление на миграцията, изкореняват се контрабандата и трафикът на хора, засилва се граничният контрол, осъществява се сътрудничество в операции по търсене и спасяване, предлагат се мерки за законна миграция при зачитане на националните компетентности и се гарантират връщането и обратното приемане. За тази цел Европейският съвет:
 • призовава Комисията и върховния представител, в тясно сътрудничество с държавите членки, незабавно да засилят конкретните действия с приоритетните държави на произход и транзитно преминаване и осезаемата подкрепа за тях;
 • призовава Комисията и върховния представител, в тясно сътрудничество с държавите членки, да представи през есента на 2021 г. планове за действие за приоритетните държави на произход и транзитно преминаване, в които се посочват ясни цели, по-нататъшни мерки за подкрепа и конкретни графици;
 • приканва Комисията да използва възможно най-добре поне 10% от финансовия пакет на ИССРМС, както и финансиране по линията на други подходящи инструменти, за действия във връзка с миграцията и да докладва на Съвета до ноември относно намеренията си в това отношение.
 1. Европейският съвет осъжда и отхвърля всеки опит на трети държави да си служат с мигрантите като инструмент за политически цели.

Източник: Европейски съвет

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Ден на бежанеца

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанеца в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Skip to content