Покана за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, по процедура BGHOMEAFFAIRS-1.003 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица“, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

При одобрение на проектното предложение и финансиране на дейностите, продължителност на изпълнение на проекта ще бъде: 24 месеца

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 13/08/2021, на електронна поща: office@europe.bg

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно.

Пакет документи:

Още новини

Историята на Анатолий от Украйна

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт…
Skip to content