Проект

Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

2018

Въвеждането на мярката за разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки в държавите членки от 1 януари 2025 г. цели да повиши на участието на гражданите и бизнеса в политиката на управление на масово разпространени отпадъци. Обединяването на съвместните усилия както на гражданите и бизнеса, така и на властите е ключово за създаването на устойчиво партньорство.

Специфичните цели са

  • Насърчаване на участието на гражданите и бизнеса в формулиране на практична и ефективна политика за подобряване на управлението на отпадъци от обувки и текстил;
  • Взаимодействие на бизнеса, гражданите и местната администрация, за прилагане на принципите на кръговата икономика и изпълнение на изискванията на ЕС.

За постигането на тези цели се предвиждат се 4 ключови дейности:

  1. Проучване и анализ на практиките за събиране и третиране/оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки;
  2. Национална кампания за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на участието на гражданите и бизнеса в процесите на формулиране на промени в политиката за управление на масово разпространени отпадъци;
  3. Съвместни дейности за разработване и представяне на препоръки и предложения за промени в политиката за управление на масово разпространени отпадъци между НПО, гражданите, бизнеса и администрациите;
  4. Създаване на устойчив модел за граждански мониторинг на местно ниво, който да следи за прилагането на политиката за управление на масово разпространени отпадъци от страна на общините.
Детайли
Дата на стартиране
1 декември 2018
Продължителност
15 месеца
Референтен номер
BG05SFOP001-2.009-0147
Водеща организация
Европейски институт
Партньор
Българска стопанска камара
Корица на проекта

Други проекти

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020

Проект PRECRISIS

2023
Skip to content