Проект

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

През януари 2023 г. Европейският институт започна работа по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”.

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на националните институции, публичните органи и НПО, работещи в областта на убежището и миграцията, и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила (с фокус уязвими групи).

За постигане на предвидените цели и резултати проектът предвижда следните основни дейности:

 • Провеждане на експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила и такива с предоставена временна закрила (със специален фокус върху уязвимите групи) на територията на България;
 • Разработване на местен механизъм за подкрепа и социална ориентация на лица и семейства от трети държави, търсещи международна закрила или с предоставена временна закрила;
 • Обучения за изграждане на компетенции и капацитет за работа в областта на убежището и миграцията за представители на местното самоуправление и на НПО, браншови организации и доставчици на социални услуги в пилотни общини;
 • Обучение за обучители по социална ориентация за граждани на трети страни, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила.
 • Дейности за повишаване информираността и подкрепа за изграждане на приобщаващи общности:
  – информационна брошура, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България
  – тематични информационни събития за представяне на културните традиции и специфики на мигрантската и приемащата общности
 • Обучения за изграждане на капацитет на 200 представители на национални институции и НПО в областта на убежището и миграцията, с акцент временна закрила и най-вече уязвими групи
 • Разработване на анализ с предложения/препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията (с фокус предоставянето на временна закрила).

Чрез предвидените дейности се очаква да бъдат обхванати пряко 230 представители на целевата група – служители на институции и организации, работещи в областта на убежището и миграцията, около 2000 чрез тематичните събития и тематична брошура, а чрез дейностите за публичност и планираните мерки за мултиплициране и устойчивост, пряко и непряко – допълнително около 10000 души.

Проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, с договор No. 812108-6-24.01.2023, се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

 

Прикачени файлове

Обучителни материали
7 MB
Детайли
Дата на стартиране
24 януари 2023
Продължителност
15 месеца
Референтен номер
BGHOMEAFFAIRS-1.005
Водеща организация
Европейски институт
Уебсайт
BRACE&PROTECT
Корица на проекта

Други проекти

Обучения по темата „Презаселване“

2020

Проект „Unity“

2015

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017
Skip to content