Проект

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

2019

Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“ е финансиран по Дейност 2 „Обучения и семинари за служители на компетентните институции в областта на връщането“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • Проучване на нуждите от обучение;
  • Оценка на нивото на познанията на целевите групи;
  • Провеждане на обучителни семинари;
  • Разработване на сборник с обучителни материали;
  • Информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на националните, регионалните и местните органи на властта относно единното прилагане на стандартите на връщане.

Цели на проекта

Проектното предложение има за цел да допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на връщането на граждани на трети държави в страните по произход при пълно зачитане на правата им, и по-конкретно да се повиши и укрепи капацитетът на служителите на компетентните институции в областта на връщането, като бъде постигне общият индикатор съгласно Националната програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Детайли
Дата на стартиране
9 октомври 2019
Продължителност
12 месеца
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020

ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони

2015

Тема зелена – ученици мислят в система

2023
Skip to content