Проект

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

2019

Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“ е финансиран по Дейност 2 „Обучения и семинари за служители на компетентните институции в областта на връщането“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • Проучване на нуждите от обучение;
  • Оценка на нивото на познанията на целевите групи;
  • Провеждане на обучителни семинари;
  • Разработване на сборник с обучителни материали;
  • Информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на националните, регионалните и местните органи на властта относно единното прилагане на стандартите на връщане.

Цели на проекта

Проектното предложение има за цел да допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на връщането на граждани на трети държави в страните по произход при пълно зачитане на правата им, и по-конкретно да се повиши и укрепи капацитетът на служителите на компетентните институции в областта на връщането, като бъде постигне общият индикатор съгласно Националната програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Детайли
Дата на стартиране
9 октомври 2019
Продължителност
12 месеца
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018

Проект GATHERINGS

2023
Skip to content