Проект

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019

Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“, е финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • Преглед/анализ на националното законодателство и административни практики;
  • Работни срещи/дискусии с българските институции, отговорни за политиката по връщане и изпълняващи операциите по връщане;
  • Работни срещи с дипломатическите представителства на приоритетните за България страни на произход;
  • Преглед на съществуващи добри практики и работни посещения в други страни-членки на ЕС с по-дълъг опит в имиграционната политика и политика по връщане;
  • Регионални кръгли маси/дискусии с цел представяне на опита и практиките от страни-членки на ЕС;
  • Финална конференция, представяща заключенията и резултатите от проекта.

Очаква се проектните дейности да допринесат за една по-точна оценка на националния механизъм за връщане, като засилят и подобрят ефективността на националната политика по връщане.

Цели на проекта

Подобряване на сътрудничеството със службите на страните на произход в областта на обратното приемане със страните на произход в съответствие с чл. 12.б сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Детайли
Дата на стартиране
10 декември 2019
Продължителност
24 месеца
Референтен номер
BG65AMNP001-3.005-000
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018

Проект „Unity“

2015

Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

2018
Skip to content