Проект

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022

През януари 2022 г. Европейският институт започна изпълнението на проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. (процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица“).
Основната цел на проекта е да бъде повишен капацитетът и подобрен механизмът на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията (с фокус върху работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица).
Специфичните цели са :
• подобряване на правната рамка посредством разработен механизъм за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица;
• повишаване на знанията, експертизата и управленските умения със специален фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни чрез обучения на служители от институциите и експерти на заинтересованите страни;
• допълнително развитие на политиката в областта на убежището и миграцията посредством иновативно уеб-базирано практическо ръководство. Целите на проектното предложение са в съответствие с Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и Меморандума за разбирателство на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 Програма „Вътрешни работи“, която обхваща няколко основни програмни области, описани в Синята книга: „Убежище и миграция“ и „Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността“.

Планираните дейности по проекта включват:
• Препоръки за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица:
– разработване на аналитичен доклад с чуждестранни практики в областта на убежището и миграцията;
– изработване на профил на непридружени малолетни и непълнолетни лица (НМНЛ) в България;
– разработване на проектопредложение с препоръки за нормативен акт за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при управление на дейности с НМНЛ;
– провеждане на консултативни срещи със заинтересованите страни;
• Изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на убежището и миграцията:
– разработване на наръчник и обучителни материали с насоки в областта на убежището и миграцията, с фокус работата с НМНЛ;
– провеждане на 8 двудневни обучения за изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на убежището и миграцията, с фокус върху работата с НМНЛ;
• Разработване на уеб-базиран иновативен инструмент – пътна карта за действия при работата с НМНЛ.
Чрез предвидените дейности ще бъдат обхванати пряко около 200 представители на целевата група – служители на национални институции и недържавни организации, работещи в областта на убежището и миграцията, а чрез дейностите за разпространение и публичност и планираните мерки за мултиплициране и устойчивост, пряко и непряко ще бъдат достигнати допълнително голям брой заинтересовани.

Детайли
Дата на стартиране
20 януари 2022
Продължителност
24 месеца
Референтен номер
BGHOMEAFFAIRS-1.003
Водеща организация
Европейски институт
Уебсайт
https://migrant-minors.eu/
Корица на проекта

Други проекти

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019

Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора

2015
Skip to content