Проект

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР.

Проектът е насочен към повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и формиране на толерантност и позитивни нагласи към лицата, търсещи или получили международна закрила, както и пълноценната им интеграция в обществения живот на приемащата страна. Предвидените дейности включват редица мерки за успешна интеграция и социализация на около 800 ЛПМЗ и ЛТМЗ и техни близки роднини, както и условия за обхващане пряко и непряко на около 10 000 души от приемащото общество.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • провеждане на национална информационна кампания, насочена към ЛТМЗ и ЛПМЗ и към приемащото общество, която включва изготвяне и разпространение на информационни материали, провеждане на дискусионни телевизионни предавания,
    регионални кръгли маси и национална конференция;
  • провеждане на културно-развлекателни мероприятия за ЛПМЗ и ЛТМЗ и за представители на местните общности, включващи организиране на концерт, кино прожекции и спортни мероприятия в регионални структури на ДАБ;
  • дейности за информация и публичност.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие на различни нива (регионално, национално, европейско) ще бъдат определящи за една по-добре планирана и с дълготраен ефект интеграция на гражданите на трети страни и развитие на положителни нагласи и осъзната толерантност сред приемащото общество.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и пълноценна интеграция на ЛПМЗ и ЛТМЗ в обществения живот на приемащата страна.

Специфичните цели на проекта включват:

  • насърчаване на пълноценни контакти и конструктивен диалог между ЛПМЗ и ЛТМЗ и приемащото общество;
  • предоставяне на възможност за участие в гражданския и културния живот и за споделяне на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз;
  • насърчаване на толерантност и формиране на позитивни нагласи към ЛПМЗ и ЛТМЗ от страна на приемащото общество.

Целите са изцяло в съответствие с основните принципи, заложени в Регламент 516(ЕС)2014 на Европейския парламент ина Съвета.

Детайли
Дата на стартиране
11 октомври 2017
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

София – европейска сцена на…

2017
Skip to content