Проект

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР.

Проектът е насочен към повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и формиране на толерантност и позитивни нагласи към лицата, търсещи или получили международна закрила, както и пълноценната им интеграция в обществения живот на приемащата страна. Предвидените дейности включват редица мерки за успешна интеграция и социализация на около 800 ЛПМЗ и ЛТМЗ и техни близки роднини, както и условия за обхващане пряко и непряко на около 10 000 души от приемащото общество.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • провеждане на национална информационна кампания, насочена към ЛТМЗ и ЛПМЗ и към приемащото общество, която включва изготвяне и разпространение на информационни материали, провеждане на дискусионни телевизионни предавания,
    регионални кръгли маси и национална конференция;
  • провеждане на културно-развлекателни мероприятия за ЛПМЗ и ЛТМЗ и за представители на местните общности, включващи организиране на концерт, кино прожекции и спортни мероприятия в регионални структури на ДАБ;
  • дейности за информация и публичност.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие на различни нива (регионално, национално, европейско) ще бъдат определящи за една по-добре планирана и с дълготраен ефект интеграция на гражданите на трети страни и развитие на положителни нагласи и осъзната толерантност сред приемащото общество.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и пълноценна интеграция на ЛПМЗ и ЛТМЗ в обществения живот на приемащата страна.

Специфичните цели на проекта включват:

  • насърчаване на пълноценни контакти и конструктивен диалог между ЛПМЗ и ЛТМЗ и приемащото общество;
  • предоставяне на възможност за участие в гражданския и културния живот и за споделяне на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз;
  • насърчаване на толерантност и формиране на позитивни нагласи към ЛПМЗ и ЛТМЗ от страна на приемащото общество.

Целите са изцяло в съответствие с основните принципи, заложени в Регламент 516(ЕС)2014 на Европейския парламент ина Съвета.

Детайли
Дата на стартиране
11 октомври 2017
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Проект GATHERINGS

2023

КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]

2019

Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

2018
Skip to content