Европейски институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе три обучителни семинара по Проект „Обучения по темата „Презаселване““.
На 30ти март 2022 г. в хотел „Кентавър“, гр. Дряново, се проведе първият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

На 31ви март 2022 г. в хотел „Верона“, гр. Бяла, се проведе вторият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

На 1ви април 2022 г. в зала на Общински съвет, гр. Омуртаг, се проведе третият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

След приключването на обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната. На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени изводи за полезността на обученията – повечето от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“ . Висока е и оценката за взаимодействието между участниците. Представянето на лекторите също е оценено като отлично. Според мнозинството анкетирани, логистиката, организацията, както и цялостната продължителност на обучителните семинари са били отлични.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова…

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно –…
Skip to content