Фондация „Европейски институт” (ЕИ) е неправителствена организация, специализирана по въпросите на евроинтеграцията. Европейският институт е създаден през април 1999 г. в отговор на усилията на България за присъединяване към Европейския съюз.

В първия етап на своето развитие ЕИ подпомага процеса на подготовка на Република България за присъединяване към ЕС, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел през 2007 г., ЕИ неотменно работи за пълноценното и активно членство на страната в ЕС, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики. Организацията изпълнява своята мисия чрез:

аналитична дейност – извършване на анализи и оценки в различни области на политиката на РБ и на ЕС, както и разработване на препоръки за подобряване ефективността на политиките;
обучение и обмяна на опит – повишаване на компетенциите на различни институции и професионални групи по въпросите на европейската интеграция, финансовите инструменти и програмите на ЕС, предаване на опит на други страни;
информиране на обществеността – изпълнение на проекти и информационни кампании, които допринасят за насърчаването на обществения дебат по различни въпроси, свързани с ЕС;
академична и изследователска работа – преподавателска работа в магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски” и съвместна научно-изследователска работа с Нов български университет и СУ; съвместни стажантски програми и практикуми;
техническа помощ – осигуряване на консултантски услуги за различни правителствени и неправителствени организации в конкретни области, свързани с членството на страната в ЕС.
За първите 20 години от своето съществуване ЕИ допринесе за повишаване на общественото включване в процесите на вземане на решения на европейско ниво и за изграждане на чувство за европейска идентичност, основана на общи ценности и ясна визия за развитието на Европейския съюз.

Европейският институт в сътрудничество с отговорните институции, и в мрежа с традиционните партньори на национално и европейско ниво, ще продължи да затвърждава проевропейския консенсус в България и имиджа на страната сред страните-членки.

Нашият екип

Skip to content