Проекти

Filters
Reset
Проектът GATHERINGS (Общи стандарти за сигурност, поверителност и разходи за наблюдение на обществени събирания) има за цел да осигури по-добро разбиране за това как се управляват технологиите за наблюдение и…
Прочети още
Проектът GATHERINGS (Общи стандарти за сигурност, поверителност и разходи за наблюдение на обществени събирания) има за цел да осигури по-добро разбиране за това как се управляват технологиите за наблюдение и…
Прочети още
Проектът PRECRISIS се изпълнява от мултидисциплинарен консорциум, който се състои от 9 партньора, представляващи 7 държави-членки на ЕС и осигуряващи широка европейска перспектива. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на…
Прочети още
Проектът PRECRISIS се изпълнява от мултидисциплинарен консорциум, който се състои от 9 партньора, представляващи 7 държави-членки на ЕС и осигуряващи широка европейска перспектива. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на…
Прочети още
 „Тема зелена – ученици мислят в система“ е проект, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Европа“ на Столичната община. Проектът цели повишаване на осведомеността на младите хора в Столична община…
Прочети още
 „Тема зелена – ученици мислят в система“ е проект, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Европа“ на Столичната община. Проектът цели повишаване на осведомеността на младите хора в Столична община…
Прочети още
„Работим заедно за Европа без насилие: осигуряване на достъп на жени от ромски произход до правосъдие, за да отстояват правото си да бъдат свободни от насилие“ е двустранна инициатива между…
Прочети още
„Работим заедно за Европа без насилие: осигуряване на достъп на жени от ромски произход до правосъдие, за да отстояват правото си да бъдат свободни от насилие“ е двустранна инициатива между…
Прочети още
През януари 2023 г. Европейският институт започна работа по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”.…
Прочети още
През януари 2023 г. Европейският институт започна работа по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”.…
Прочети още
През септември 2022 г. Европейският институт (ЕИ) и Българското национално радио (БНР) поставиха началото на инициативата „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информация…
Прочети още
През септември 2022 г. Европейският институт (ЕИ) и Българското национално радио (БНР) поставиха началото на инициативата „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информация…
Прочети още
През януари 2022 г. Европейският институт започна изпълнението на проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ по програма „Вътрешни работи“, финансирана…
Прочети още
През януари 2022 г. Европейският институт започна изпълнението на проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ по програма „Вътрешни работи“, финансирана…
Прочети още
През 2021 г. започна изпълнението на тригодишен проект CounteR, финансиран по програма Хоризонт 2020. В рамките на този проект ще бъде стартирана отворена платформа за анализ и ранно предупреждение, която…
Прочети още
През 2021 г. започна изпълнението на тригодишен проект CounteR, финансиран по програма Хоризонт 2020. В рамките на този проект ще бъде стартирана отворена платформа за анализ и ранно предупреждение, която…
Прочети още
През 2021 г. започна изпълнението на двугодишен проект PROTECTOR, финансиран от Фонда за вътрешна сигурност на Европейската комисия. Проектът има за цел да разработи и предостави ново поколение интегрирани мерки…
Прочети още
През 2021 г. започна изпълнението на двугодишен проект PROTECTOR, финансиран от Фонда за вътрешна сигурност на Европейската комисия. Проектът има за цел да разработи и предостави ново поколение интегрирани мерки…
Прочети още

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание.

Прочети още

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание.

Прочети още

Проектът има за цел да насърчи значително интегриран подход към интеграцията на гражданите на трети държави (ГТС), включително чрез засилване на сътрудничеството между съответните участници.

Прочети още

Проектът има за цел да насърчи значително интегриран подход към интеграцията на гражданите на трети държави (ГТС), включително чрез засилване на сътрудничеството между съответните участници.

Прочети още

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на местните органи относно процеса на презаселване.

Прочети още

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на местните органи относно процеса на презаселване.

Прочети още
Динамичното темпо на технологичното развитие на дроновете често засенчва един темата за възможностите тяхното незаконно и злонамерено използване. Последното изправя света пред набор от сериозни предизвикателства, които, макар и да…
Прочети още
Динамичното темпо на технологичното развитие на дроновете често засенчва един темата за възможностите тяхното незаконно и злонамерено използване. Последното изправя света пред набор от сериозни предизвикателства, които, макар и да…
Прочети още

Подобряване на сътрудничеството със службите на страните на произход в областта на обратното приемане със страните на произход в съответствие с чл. 12.б сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Прочети още

Подобряване на сътрудничеството със службите на страните на произход в областта на обратното приемане със страните на произход в съответствие с чл. 12.б сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Прочети още

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Прочети още

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Прочети още

Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

Прочети още

Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

Прочети още
Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС…
Прочети още
Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС…
Прочети още

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти) има за цел да отчита случаите на онлайн радикализация, киберпрестъпност и кибертероризъм.

Прочети още

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти) има за цел да отчита случаите на онлайн радикализация, киберпрестъпност и кибертероризъм.

Прочети още

Проектът е насочен към повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и формиране на толерантност и позитивни нагласи към лицата, търсещи или получили международна закрила, както и пълноценната им интеграция в обществения живот на приемащата страна.

Прочети още

Проектът е насочен към повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Р България относно гражданите на трети страни и формиране на толерантност и позитивни нагласи към лицата, търсещи или получили международна закрила, както и пълноценната им интеграция в обществения живот на приемащата страна.

Прочети още

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР.

Прочети още

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към МВР.

Прочети още

Европейският институт започна изпълнението на проект „Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки”, с Договор № BG05SFOP001-2.009-0147-C01/ 27.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление.

Прочети още

Европейският институт започна изпълнението на проект „Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки”, с Договор № BG05SFOP001-2.009-0147-C01/ 27.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление.

Прочети още

Целта на проекта „София – европейска сцена на…“, финансиран от Програма Европа 2017 на Столичната община, бе да създаде иновативна среда за младежко общуване в процеса на преоткриване на София като европейска столица, в сътрудничество между граждани и обществени организации и местната власт.

Прочети още

Целта на проекта „София – европейска сцена на…“, финансиран от Програма Европа 2017 на Столичната община, бе да създаде иновативна среда за младежко общуване в процеса на преоткриване на София като европейска столица, в сътрудничество между граждани и обществени организации и местната власт.

Прочети още

Проектът предвижда обучения на над 2000 държавни служители за подготовка на предстоящото Българско председателство, през 2018 г, на Съвета на ЕС.

Прочети още

Проектът предвижда обучения на над 2000 държавни служители за подготовка на предстоящото Българско председателство, през 2018 г, на Съвета на ЕС.

Прочети още
Проектът „ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони“ е насочен към иновациите в преподаването на мултидисциплинарни европейски изследвания и обучение на учители в национален мащаб. Той има за…
Прочети още
Проектът „ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони“ е насочен към иновациите в преподаването на мултидисциплинарни европейски изследвания и обучение на учители в национален мащаб. Той има за…
Прочети още
Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета на българските държавни институции в борбата с организираната престъпност, по-специално трафика на хора. Специфични цели на проекта: Придобиване и повишаване…
Прочети още
Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета на българските държавни институции в борбата с организираната престъпност, по-специално трафика на хора. Специфични цели на проекта: Придобиване и повишаване…
Прочети още
През 2015 г. Европейският институт започна изпълнението на 3-годишен международен проект, наречен „Unity“ под повикване по програмата Хоризонт 2020 в сферата на сигурността (FCT-14-2014: Етично / обществено измерение – Тема…
Прочети още
През 2015 г. Европейският институт започна изпълнението на 3-годишен международен проект, наречен „Unity“ под повикване по програмата Хоризонт 2020 в сферата на сигурността (FCT-14-2014: Етично / обществено измерение – Тема…
Прочети още
Skip to content