Проект

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

2020

Проектът има за цел да насърчи значително интегриран подход към интеграцията на гражданите на трети държави (ГТС), включително чрез засилване на сътрудничеството между съответните участници. Той е насочен към подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки, както и насърчаване на ефективната интеграция на ГТС.

В продължение на изпълнения от ЕИ проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, настоящият проект ще надгради постигнатите резултати, фокусирайки се върху добрите практики. Дейностите включват редица мерки за успешна интеграция и социализация на минимум 700 ГТС, както и условия за обхващане пряко и непряко на около 10 000 души от приемащото общество.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • изготвяне на анализ за достъпа до основни услуги, включващ модел и препоръки, и неговото разпространение сред заинтересованите лица, чрез 3 онлайн семинара, с цел постигане на засилено сътрудничеството между съответните участници в интеграцията на ГТС;
  • провеждане на културно-развлекателни спортни мероприятия за ГТС, с цел пълноценна интеграция в обществения живот на приемащата страна, чрез приложени интеграционни мерки;
  • провеждане на национална информационна кампания, насочена към ГТС и към приемащото общество, която включва изготвяне и разпространение на кратки информационни видеа и участия в телевизионни предавания, с цел увеличаване на осведомеността и борба с предразсъдъците и стереотипите;
  • дейност информация и публичност имаща за цел да подобри информираността и публичността относно приоритетите на ФУМИ.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие на различни нива (регионално, национално, европейско), ще бъдат определящи за една по-добра и устойчива интеграционна подкрепа на ГТС.

Видеопродукти

Детайли
Дата на стартиране
9 октомври 2020
Продължителност
12 месеца
Референтен номер
BG65AMNP001-2.007-0001
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR

2022

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022
Skip to content