Проект

Обучения по темата „Презаселване“

2020

Ключовите дейности на проекта предвиждат

  • Организация и управление проекта;
  • Проучване на нуждите от обучение и оценка на нивото на познанията на целевите групи;
  • Провеждане на обучителни семинари и разработване на сборник с материали;
  • Информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на местните органи относно процеса на презаселване.

Цели на проекта

Проектното предложение ще допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и допринасят за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Детайли
Дата на стартиране
21 декември 2020
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Проект „Unity“

2015

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022
Skip to content