Проект

Обучения по темата „Презаселване“

2020

Ключовите дейности на проекта предвиждат

  • Организация и управление проекта;
  • Проучване на нуждите от обучение и оценка на нивото на познанията на целевите групи;
  • Провеждане на обучителни семинари и разработване на сборник с материали;
  • Информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на местните органи относно процеса на презаселване.

Цели на проекта

Проектното предложение ще допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и допринасят за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Детайли
Дата на стартиране
21 декември 2020
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

2020

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018
Skip to content