Проект

Проект GATHERINGS

2023

Проектът GATHERINGS (Общи стандарти за сигурност, поверителност и разходи за наблюдение на обществени събирания) има за цел да осигури по-добро разбиране за това как се управляват технологиите за наблюдение и по-конкретно: да подобри ефикасността на наблюдението, за да направи обществените събирания по-безопасни; да повиши прозрачността на наблюдението, като го направи по-справедливо по отношение на неприкосновеността на личния живот; и да повиши практическата осъществимост на наблюдението за участващите заинтересовани страни, като го направи по-ефективно, както икономически, така и социално.

Втората всеобхватна цел на проекта е да се идентифицират пропуските по отношение на осведомеността сред професионалистите и гражданите и да се постигне международно хармонизиране на добрите практики и общите стандарти за наблюдението на обществени събирания по отношение на неприкосновеността на личния живот, социалната чувствителност и разходната ефективност.

Проектът GATHERINGS може да се определи по отношение на следните цели:

Цел 1: Идентифициране на конкуриращите се нужди и интереси на различните заинтересовани страни във връзка с широкомащабното наблюдение на публични събирания;
Цел 2: Повишаване на осведомеността на гражданите за различните форми на наблюдение на обществени пространства и за приложимите права;
Цел 3: Осигуряване на по-добра защита на обществените пространства, като същевременно се намали необходимостта от непрекъснато и скъпо събиране и съхранение на данни;
Цел 4: Насърчаване на пропорционално и обосновано използване на системи за наблюдение и събрани лични данни;
Цел 5: Насърчаване на трансграничния обмен на добри практики във връзка с наблюдението на обществени пространства между полицейските власти в държавите-членки на ЕС.

За постигане на гореспоменатите цели екипът на проекта GATHERINGS ще осъществи следните дейности:

  • разработване на общи стандарти, за максимално подобряване на поверителността и защитата на данните в практиките за наблюдение;
  • разработване на достъпна матрица, която да се използва от експерти и практици в областта на наблюдението, местни администрации и организатори на събития, за да се балансира обществената сигурност с поверителността, икономическите разходи и социалното въздействие;
  • създаване на международна мрежа – Community of Practitiones (CoP) от експерти и практици в областта на наблюдението, както и администрации, политици и граждани;
  • разработване на програма за повишаване на осведомеността на гражданите и гражданското общество;
  • разработване на програма за повишаване на осведомеността на експерти и практици в областта на наблюдението;
  • формулиране на политически препоръки;
  • установяване на синергии с други текущи проекти в тази сфера.
Детайли
Дата на стартиране
1 октомври 2023
Продължителност
36 месеца
Референтен номер
101121200
Водеща организация
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Партньор
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Обучения по темата „Презаселване“

2020

Тема зелена – ученици мислят в система

2023

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

2019
Skip to content