Проект

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

През 2017 г. започнаха дейности по договор сключен с Холандски институт за международни отношения „Клингендал”, във връзка с изпълнението на проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“ по процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията” BG05SFOP001-2.004, приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Проектът предвижда обучения на над 2000 държавни служители за подготовка на предстоящото Българско председателство, през 2018 г, на Съвета на ЕС.

Детайли
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

2018

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022

Обучения по темата „Презаселване“

2020
Skip to content