Проект

DroneWISE

2019

Динамичното темпо на технологичното развитие на дроновете често засенчва един темата за възможностите тяхното незаконно и злонамерено използване. Последното изправя света пред набор от сериозни предизвикателства, които, макар и да не са непреодолими, изискват решителна, ангажирана и съвместна реакция от страна на компетентни органи. За взимащите решение в областта на вътрешната сигурност става все по-ясно, че спешно трябва да бъдат изготвени насоки за реагиране на атаки с дронове в населени райони – без да се застрашава безопасността на гражданите.

Обучението на заетите в сферата на сигурността и безопасността относно безпилотните летателни апарати и технологии за откриване на дронове и терористични заплахи е основна стъпка към осигуряване на ефективна реакция при инциденти. Едва ли някой поставя под въпрос необходимостта от обучение по темата, така че да се подобри капацитетът на съответните органи да реагират в случай на атаки с дронове. Нужни са нови знания и умения за първоначално наблюдение и подробно докладване на инциденти с UAV.

Един от отговорите на тези предизвикателства е стартирането на DroneWISE – пилотен проект на Европейската комисия, който се провежда с финансиране на Фонда за вътрешна сигурност (ISF-P) на ЕК. DroneWISE се изпълнява от консорциум от 6 партньора, представляващи 5 държави членки – България, Хърватия, Естония, Германия и Гърция, осигурявайки широка европейска перспектива. Съчетавайки експертизата на водещи експерти в областта, мултидисциплинарният подход на DroneWISE предоставя серия от практически мерки, насочени към крайния потребител, предназначени да подобрят отговора в случай на терористични атаки чрез UAV срещу обществени пространства.

Важна част от инструментариума за практически резултати на DroneWISE е обучителната програма. Тя се състои от 10 модула и след пилотни тествания в три държави, в това число и България, ще бъде достъпна онлайн от септември 2022 г. Програмата ще предлага меню от модули, за да отговори на нуждите и изискванията за обучение на различни полицейски структури и техните служители на всички нива. В края й обучаемите ще имат цялостно разбиране за заплахите от дронове и капацитета и възможностите на UAV и свързаните с тях технологии, както и ще бъдат наясно със съответните закони, правила и разпоредби, свързани с незаконното използване на дронове.
Служители по сигурността, преминали през обучението, също ще придобият подробни познания за технологиите за идентифициране на UAV и мерките, необходими за противодействие на заплахата от неправомерни дейности с дронове. Освен това, те ще могат да направят оценка на заплахите, ще научат как да управляват и смекчават рисковете от фалшива дейност на UAV, както и ще разберат възможни стратегически отговори на заплахи от дронове, демонстрирайки способност за разработване на политики и процедури за сигурност при използване на безпилотните летателни апарати.

Детайли
Дата на стартиране
1 април 2019
Продължителност
24 months
Референтен номер
ISFP-2019-AG-PROTECT
Партньор
Европейски институт
Уебсайт
https://dronewise-project.eu/
Корица на проекта

Други проекти

CounteR (Противодействие на радикализацията за по-сигурен свят)

2021

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020
Skip to content