Проект

Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

2018

Проектът има за цел да се развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи в областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Целите са предвидени да бъдат постигнати чрез набор от комплексни и добре балансирани дейности, които включват:

  • Преглед на изпълнението на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила”;
  • Провеждане на шест регионални работни срещи (работилници);
  • Провеждане на три обучителни семинари;
  • Разработване на наръчник с добри практики и препоръки за прилагане на интеграционни политики и провеждане на Международна конференция – София.

В допълнение към гореизброените дейности а предвидени и такива за управление на проекта и за информация и публичност.

Детайли
Дата на стартиране
11 октомври 2017
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR

2022

Тема зелена – ученици мислят в система

2023
Skip to content