Проект

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.”, дейност „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, Национална цел 2 “Мерки за връщане“, специфична цел 3 „Връщане“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Проектът ще доведе до засилване на сътрудничеството между държавите-членки чрез иновативни мерки за съвместна работа, които включват дейности и обмен на добри практики. Сред целите са насърчаването на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната имиграция, както и постигането на ефективна защита на правата на лицата, подлежащи на връщане, по време на целия процес и и при спазваене на международните стандарти в областта на правата на човека. Проектът, освен това, ще подобри и капацитета на ангажираните лица в процеса на връщане.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез серия от дейности, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014, а именно:

  • Проучване на опит и практика в някои страни на дестинация и произход – модели/ примери от Република Гърция, Кралство Нидерландия, Република Хърватия и Република Ирак;
  • Преглед и анализ на политиката на връщане „Политика на връщане в новите условия“;
  • Обучения на служители;
  • Разработване на курс за обучение по актуални въпроси на връщането на граждани на трети страни;
  • Дейности по информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да допринесат за подобряването на сътрудничеството със службите в областта на обратното приемане със страните на произход, в съответствие с Чл. 12 б)сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави, с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Детайли
Дата на стартиране
1 декември 2020
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]

2019

Проект PRECRISIS

2023

Обучения по темата „Презаселване“

2020
Skip to content