Проект

Работим заедно за Европа без насилие

2023

„Работим заедно за Европа без насилие: осигуряване на достъп на жени от ромски произход до правосъдие, за да отстояват правото си да бъдат свободни от насилие“ е двустранна инициатива между България (Европейски институт – ЕИ, бенефициер на проекта) и Норвегия (Министерство на правосъдието и обществената сигурност – НМПОС на Кралство Норвегия, партньор по проекта). Основната цел на проекта е да подобри достъпа до правосъдие за жени и момичета от ромски произход и жени от пътуващите/ неуседналите общности, за да отстояват правото си да бъдат свободни от домашно и основано на пола насилие. Идеята за проекта възниква след междинен мониторингов доклад, получен от българската програма „Вътрешни работи“ през 2021 г.

Като част от проекта беше създаден Управителен комитет за разработване на дневния ред за международна конференция през юни 2023 г. и ясно очертаване на очакваните резултати и техническото задание за наръчник по темата, разработен от международни експерти. Управителният комитет се състои от представители на ЕИ, НМПОС, Съвета на Европа (Отдел за равенство между половете и Екип за ромите и пътуващите), програмни и проектни ръководители от Програма „Вътрешни работи“ и Програма „Правосъдие“ (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм), НПО и национални публични органи.

Международната конференция SYNERGY в България през юни 2023 г. има за цел обмяна на мнения и споделяне на примери за добри практики за активното включване на жени от ромски произход и жени от пътуващите/ неуседналите общности в програми за сътрудничество на Европейското икономическо пространство/ Норвежкия финансов механизъм.

Наръчникът ще послужи като осезаем и устойчив резултат от проекта. Той ще бъде достъпен като PDF за разпространение онлайн от септември 2023 г.

Детайли
Дата на стартиране
10 ноември 2022
Продължителност
14 месеца
Водеща организация
Европейски институт
Партньор
Министерство на правосъдието и обществената сигурност на Кралство Норвегия
Корица на проекта

Други проекти

Проект PRECRISIS

2023

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019
Skip to content