Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе четири обучителни семинара по проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС“. Те се състояха в периода 26-29 юли в градовете Свиленград, Елхово и две обучения в гр. София.

Обученията бяха официално открити от г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт. Лектори на събитието бяха експертите по проекта. В края на всеки от обучителните дни имаше време за дискусия, заключения и изводи.

След приключването на обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната – полезност на включените теми, компетентност на лекторите, дискусия и други.

На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени следните основни изводи:

Най-голяма част от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“.

Почти всички участници дават „отлична“ оценка на лекторите.

Според мнозинството от анкетираните, времето за дискусия е било „отлично“ съобразено.

Най-голяма част от участниците определят логистиката и организацията на обучителните семинари като „отлични“.

Според мнозинството от анкетираните, цялостната продължителност на обучителните семинари е била „отлична“.

Според мнозинството от анкетираните мястото за провеждане на обучителните семинари е подбрано „отлично“.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

На 21 юни 2022 г. беше представен проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ на фондация Европейски институт, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм.

Skip to content