Информация за непридружени малолетни и непълнолетни граждани на Украйна

В случай, че сте непридружен малолетен или непълнолетен чужденец от Украйна, раселен на терторията на Р България поради военните действия и не сте придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за Вас по силата на българския закон или обичай следва да потърсите съдействие от органите на МВР – Гранична полиция, Районните управления „Полиция“, Дирекция „Социално подпомагане“ , които са органи по закрила на дете.

Според българското законодателство в областта на закрилата на детето, Вие като непридружен малолетено или непълнолетно лице сте дете в риск по смисъла на ДР, параграф 1, т. 11 от Закона за закрила на детето.

Оказване на съдействие и подкрепа може да получите от социалните работници от отдел „Закрила на детето“, които ще Ви консултират и информират за Вашите права в Р България и мерките за закрила на детето.
Социалните работници от отделите за „Закрила на детето“ могат да Ви окажат педагогическа, психологическа, правна помощ и социална подкрепа. Като дете в риск може да получите закрила и подкрепа чрез настаняване в семейства на роднини или близки или в приемни семейства, както и чрез настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, съобразно Вашите потребности и интереси. При настаняване в социална услуга за детето ще се полагат всички необходими грижи, ползване на съпътстващи консултативни услуги при необходимост; ще се осигури възможност за редовно посещаване на училище и пр.

 

Повече информация можете да намерите тук:

Още новини

Нова организация в помощ на мигрантите

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия…

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно –…

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

Skip to content