В Русе се открива кризисен център за деца- бежанци в риск

От 1 ноември в гр. Русе се създава социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“. Дейността на Центъра ще се финансира от държавния бюджет и от нея ще могат да се възползват 16 потребители, за които 12 души персонал се очаква да полагат грижи.

Социалната услуга ще гарантира правата и интересите на непридружените децабежанци, за които ще бъдат създадени условия за отглеждане в безопасна среда.

Община Русе ще управлява социалната услуга до възлагане предоставянето й на частен доставчик чрез провеждане на конкурс.

Повече на https://www.aref.government.bg/bg/node/564

Още новини

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

На 17 юни 2020 г., от 08:30 часа, в хотел „КООП“, гр. София, ще се проведе обучителен семинар, във връзка с изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”.

Skip to content