Анализ и препоръки в рамките на „Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“

В рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ беше разработено сравнително аналитично проучване на достъпа до основни услуги – дейности по координиране на политиките по жилищно настаняване с равен достъп до заетост, здравеопазване и здравни услуги (с фокус Харманли и Димитровград). Анализът включва препоръки за развитие на нови модели за интеграция на граждани на трети страни, получили статут на бежанци в България, както и динамичен модел за политики за координация и сътрудничество на регионално ниво.

Анализ на състоянието на правните и административнопроцедурните правила при предоставянето на услуги на граждани на  страни

Препоръки за развитие на нови модели за интеграция на граждани на трети страни

Проект на динамичен модел за достъп на лица, получили международна закрила, до общински жилища

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content