Европейски институт проведе серия от обучителни семинари в София, Бургас и Свиленград

Европейски институт проведе поредица от пет обучителни семинара по Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“, в градовете София, Свиленград и Бургас, в периода от 30ти май до 3ти юни.

Бяха представени политиките на връщане в новите условия по време и след кризата от Ковид 19, чуждестранните експерти представиха опитът и практиката от две държави-членки, а именно Кралство Нидерландия и Република Хърватия, като обхванатият материал представляваше изключителен интерес за участниците, които активно се включваха в дискусиите.

Представени бяха и основни акценти от съществуващите добри практики и трудности в страни на дестинация, а от страните на произход беше разгледан опитът на Ирак като държава имаща отношение и за трайния характер на обратното приемане. По време на финалната дискусия бяха обсъдени и правата на мигрантите при принудително връщане.

След приключването на всяко от обученията, бе проведено анонимно анкетиране на участниците. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната. На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени изводи за полезността на обученията – повечето от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“ . Отлична е и оценката за взаимодействието между участниците. Представянето на лекторите също е оценено като отлично. Според мнозинството анкетирани, логистиката, организацията, както и цялостната продължителност на обучителните семинари са били отлични. Като допълнителен коментар, голяма част от участниците изказват благодарност за подбора на темите и лекторите, цялостната организация, както и създадените професионални контакти.

В обученията участваха представители от Гранична полиция, Агенция „Миграция“ и от Държавна агенция за бежанците.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, който е финансиран по процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание.Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.”, дейност „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, Национална цел 2 “Мерки за връщане“, специфична цел 3 „Връщане“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Заключения на Европейския съвет относно COVID-19 и миграцията

Европейският съвет приветства добрия напредък с ваксинирането и цялостното подобрение на епидемичната обстановка, като същевременно изтъква необходимостта от продължаване на усилията за ваксиниране и от бдителност и координация с оглед на развоя на събитията, по-специално появата и разпространението на варианти на вируса.

Skip to content