Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе пет обучителни семинара по Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“. След приключването на обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната – полезност на включените теми, компетентност на лекторите, дискусия и други.

На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени следните основни изводи:

  • Най-голяма част от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“.
  • Най-голяма част от участниците оценяват взаимодействието между участниците като отлично.
  • Почти всички участници дават отлична оценка на лекторите.
  • Според мнозинството от анкетираните, времето за дискусия е било отлично съобразено.
  • Според мнозинството анкетирани, логистиката и организацията на обучителните семинари са били отлични.
  • Според мнозинството от анкетираните, цялостната продължителност на обучителните семинари е била отлична.
  • Според мнозинството от анкетираните мястото за провеждане на обучителнте семинари е подбрано отлично.

Проведените обучителни семинари и осъщественото анкетиране са част от проект, финансиран в рамките на договор № 812108 – 59/09.10.2019 г., по процедура BG65AMNP001-3.005 с наименование „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“, по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content