Информация за непридружени деца от Украйна на границата или на територията на Република България

Непридружени деца

„Непридружен“ е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на българския закон или обичай.
Отговорни по закона за непридружен малолетен или малолетен чужденец извън родителите са настойниците или попечителите, назначени или назначени с акт на компетентен орган по законодателството на съответната държава.
„Лица, отговорни по силата на обичая“ за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец са пълнолетните роднини по права възходяща линия без ограничение в степените (баба, дядо, прабаба, прадядо), както и пълнолетните роднини по съребрена линия до трета степен включително (брат, сестра, чичо, леля, вуйчо и вуйна).
Спрямо влизащите или влезлите на територията на Република България малолетни и непълнолетни граждани на Украйна, които не са придружени от родител или настойник/попечител, но са поверени и придружавани от друг роднина или близък, следва да се предприемат следните действия:

Допускане до територията

Допускане до територията на Република България се разрешава на малолетни и непълнолетни лица, пристигащи от Украйна, при наличието на документ за самоличност – задграничен паспорт, вътрешен паспорт, лична карта или удостоверение за раждане и какъвто и да е друг наличен документ, удостоверяващ самоличността на детето, независимо и без оглед на това дали детето е придружавано от родител, настойник или попечител по смисъла на българския закон (непридружено дете).

Достъпът на непридружените деца до територията на Република България се осигурява с оглед на най-добрия им интерес и на правото им да поискат и да получат временна закрила в българската държава.

Придружаващи лица

– В случаите, когато детето е придружавано от пълнолетен роднина, който не е родител или настойник/попечител, или от друго близко на семейството лице, на което детето е било поверено от родител или настойник/попечител, това обстоятелство следва да се удостовери или чрез представяне на пълномощно от родител, или, при липсата на пълномощно – чрез попълване и представяне от придружаващото лице на декларация по образец пред граничните/полицейски служители за поемане на отговорност и грижа за детето.
Граничните/полицейските служители следва да се уверят, че детето действително е било поверено на придружаващите го лица и че те действат в неговия най-добър интерес.
Граничните/полицейските служители следва да укажат на придружаващото пълнолетно лице, че следва да представи декларацията за поемане на грижа незабавно след пристигане на адреса по местоназначение в Република България пред отдела „Закрила на детето“ (ОЗД) към съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).
Граничните/полицейските служители следва да укажат на детето и придружаващото го пълнолетно лице за възможността незабавно да се регистрират за временна закрила в Република България. Ако детето и придружаващото го лице заявят, че желаят тази регистрация, същите се регистрират незабавно като детето се регистрира отделно и му се издава самостоятелна регистрационна карта на непридружен малолетен/непълнолетен чужденец, на когото е предоставена временна закрила.
В случай на съмнения относно вързката между придружаващото пълнолетно лице и детето и спазването на най-добрия му интерес, граничните/полицейски служители следва незабавно да информират отдел „Закрила на детето“ към съответната дирекция „Социално подпомагане“ в района на полицейския орган (ГКПП/ГПУ/РПУ) и да предприемат действията по чл. 63к от ППЗЧРБ.

Действия на отделите за „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане

При представяне на декларация от придружител на дете или постъпване на сигнал за дете, намиращо се на територията на дадена ДСП, служителите на ОЗД-ДСП следва да предприемат социално проучване и оценка на положението на детето.
В случай, че се установи, че в най-добрия интерес на детето е да остане с придружаващото го пълнолетно лице, по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето със заповед на директора на съответната ДСП детето се настанява временно по административен ред при придружаващото го пълнолетно лице на посочения от това лице адрес.
Необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние, както и за издаването на документи за самоличност се извършват от съответната ДСП до произнасяне на съда за настаняването на детето при придружителя (чл. 137, ал. 5 от Семейния кодекс). Тези действия могат да се извършват и от придружителя след потвърждаване от съда на заповедта за временно настаняване, издадена от директора на ДСП (чл. 137, ал. 4 от Семейния кодекс).
В случай че се установи, че детето няма придружаващи го пълнолетни лица, които имат възможност и са съгласни да поемат грижите за него, или ако те не отговарят на условията за това, се пристъпва към настаняване на детето извън семейството по смисъла на Закона за закрила на детето и ППЗЧРБ. След настаняването необходимите правни действия за упражняване правата на детето се осъществяват от лицата по чл.137 или чл.173 от Семейния кодекс. В случай, че се установи че в най-добрия интерес на детето е да бъде регистрирано за временна закрила или детето изрично пожелае това, съответната ДСП по неговото местонахождение организира регистрацията му за временна закрила.
При установяване, че детето е с неизвестни или починали родители, след регистрацията за временна закрила следва да се пристъпи към учредяване на настойничество и попечителство от кмета на общината по местонахождението на детето по реда на чл.155 от Семейния кодекс, освен ако детето не е настанено в социална услуга за деца. В такъв случай необходимите правни действия за защита и упражняване правата на детето се осъществяват от лицата по чл.137 или чл.173 от Семейния кодекс.
Насоки за действия при установен случай на непридружено дете разселено от Украйна, намиращо се в ГКПП, ППП (пунктове за първоначален прием), Дирекция „Миграция“, в Районно управление „Полиция“ или в център/място за регистрация на ДАБ
Полицейски орган/длъжностно лице на ДАБ, установил непридружено дете чужденец от Украйна, намиращо се на територията на ГКПП, ППП, Дирекция „Миграция“, в Районно управление „Полиция“ (РУП) или център/място за регистрация на ДАБ следва незабавно да уведоми/подаде сигнал до Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес/местопребиваване на детето.

Пряко ангажиран с дейностите и мерките по закрила на детето е отделът за „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП – структура на Агенцията за социално подпомагане. Основната функция на ДСП е осъществяването на текущата практическа дейност по закрила на детето в общината. Сигналът може да постъпи в дирекция „Социално подпомагане“ писмено или устно.

Спрямо непридруженото дете се предприемат мерки за закрила извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. В случаите, когато установяването е настъпило в почивни и празнични дни, се предприемат съвместни действия (МВР и ДСП) по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална услуга за резидентна грижа. Полицейската закрила е спешна мярка, която се предоставя в рамките на 48 часа и когато детето е: обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление; изгубено или е в безпомощно състояние; останало без надзор. Специализираните органи на МВР могат да настанят детето в социални услуги за резидентна грижа, като при необходимост му бъде осигурена охрана.

При постъпване на сигнал в ДСП за непридружено дете, полицейския орган/длъжностното лице на ДАБ установил непридруженото дете следва да окаже необходимото съдействие за проверката и оценката на сигнала.

Дирекция „Социално подпомагане” като орган по закрила на детето на местно ниво предприема след оценка на риска, положението и интереса на детето следните дейности и мерки спрямо непридружените деца от Украйна:

  • Консултативни услуги – педагогическа, психологическа и правна помощ и социална подкрепа;
  • Настаняване в семейството на роднини или близки/отпускане на финансова помощ;
  • Настаняване в приемно семейство;
  • Настаняване в социална услуга за резидентна или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа – в краен случай.
  • Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на ДСП по настоящия адрес на детето.

В случаите, когато непридруженото дете е придружено от лица – близки на семейството, които са „натоварени“ с родителски функции от биологичните родители на децата следва тази ангажираност на въпросните лица да бъде документирана чрез попълване на декларация за поемане на отговорност и грижа спрямо детето. В декларацията да се посочва задължително адрес/местопребиваване, където ще може да бъде извършено последващо социално проучване и оценка на положението на детето от ДСП. В тези случаи се работи в посока за настаняване на детето „при близък“.

В Семейния кодекс (СК) се съдържат разпоредби, касаещи правното положение на лицето, при което детето е настанено. Основната уредба е в чл. 137 от СК „Особени случаи на представителство и грижа“ и се изразява в извършване от страна на лицата, полагащи грижи за детето на всички онези действия от съдържанието на родителските правомощия за гарантиране на правата и защита на интересите на детето. Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние. При настаняване на детето по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето действията се осъществяват от дирекция „Социално подпомагане“.

Повече информация можете да намерите тук

Още новини

Skip to content