Известие във връзка с обявеното Извънредно положение в Република България

Във връзка с изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“, уведомяваме че дейностите по проекта, както и работата на експертите продължават да се изпълняват по план, въпреки обяведното извънредно положение в Република България. Извънредните обстоятелства са свързани с пандемията Covid-19, обявена от Световната здравна организация на 11.03.2020г. и съответно мерките, предприети от България за ограничаване на разпространението на болестта в страната:

  • Обявеното извънредно положение за периода 13/03/2020-13/04/2020;
  • Заповед на здравния министър №РД-01-124/13.03;
  • Заповед на здравния министър №РД-01-143/20.03;
  • Заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.;
  • Заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г.

До момента всички дейности по проекта се изпълняват спрямо времевия план и според заложените параметри, и в съответствие с конкретната цел и общите цели на проекта. Въпреки настоящата ситуация във връзка с пандемията Covid 19, екипът работи активно за преодоляване и минимизиране на всички потенциални рискове, които биха застрашили качественото и навременно изпълнение на дейностите и постигането на предвидените резултати и индикатори.

Още новини

Промени в процедурите за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави

Агенцията по заетостта информира, че от 01.06.2021 г. влизат в сила промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ) относно условията и реда за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави.

Нова организация в помощ на мигрантите

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия…
Skip to content