Промени в процедурите за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави

Агенцията по заетостта информира, че от 01.06.2021 г. влизат в сила промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ) относно условията и реда за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави.

Приетите изменения и допълнения в ЗЧРБ и ЗТМТМ се отнасят до част от процедурите, които прилага Агенцията по заетостта във връзка с достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави. За четири от тях се регламентира единна процедура за кандидатстване, водеща до издаване на комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт.

Заявленията за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа”, „Синя карта на ЕС”, „Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник” и „Разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено по вътрешнокорпоративен трансфер” се подават в дирекция „Миграция” или в отдел/сектор/група „Миграция” при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Това може да бъде направено от работодателя или упълномощено от него лице, както и лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя.

Допълнителна информация относно процедурите и необходимите документи може да бъде намеренана сайта на Дирекция „Миграция” и на сайта на Агенцията по заетостта.

Започналите и неприключили до 31 май 2021 г. производства по предоставяне на решения и издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави по ЗЧРБ и по ЗТМТМ се довършват по досегашния ред.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Въпреки пандемията: Рекорден брой са мигрирали в света през 2020 година

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г.

Skip to content