Европейският институт проведе втора серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе втора серия от четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., с програмен оператор Дирекция „Международни проекти“ на МВР.
Целта на обученията бе изграждане на капацитет на служители, които са пряко ангажирани с работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица.
Обучителните семинари се състояха в периода 3-7 юли 2023 г. в СПА хотел „Двореца”, Велинград по следния график:

  1. Обучение 1 – 3-4.07.2023г.;
  2. Обучение 2 – 4-5.07.2023г.;
  3. Обучение 3 – 5-6.07.2023г.;
  4. Обучение 4 – 6-7.07.2023г.

Общият брой участници в четирите обучения бе 99 души.
По време на обученията бяха разгледани теми като Миграционните потоци и ситуацията с непридружените малолетни и непълнолетни на територията на някои европейски страни, с посочени модели и добри практики; Социален профил на непридружените деца в България, техният път и преживявания; Идентификация на непридружени деца, в т.ч. взаимодействие между компетентните органи, международни и неправителствени организации; Специфики на интервюто в производствата спрямо непридружени деца чужденци; Защита на правата и законните интереси на непридружените деца; Съдебна практика на ЕСПЧ по въпросите на връщането на непридружени лица.
След приключването на всяко от обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната. На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени изводи за полезността на обученията – най-голяма част от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“. Оценката за лекторите и разгледаните теми е „отлична“. Мнозинството анкетирани определят логистиката и организацията на обучителните семинари като „отлични“.

„Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни  и непълнолетни лица“ с договор No. 812108-8-20.01.2022 се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Още новини

Skip to content